1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศประกวดราคาซื้อรายการ ชุดทดลองการนำความร้อน ..

ประกาศประกวดราคาซื้อรายการ ชุดทดลองการนำความร้อนและเครื่องมือวัดอัตราการไหลชนิดอุลต้าโซนิค จำนวน 1 ชุด
22 สิงหาคม 3109

ประกาศประกวดราคาซื้อรายการ ชุดทดลองการนำความร้อนและเครื่องมือวัดอัตราการไหลชนิดอุลต้าโซนิค จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พัสดุสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ โทร.0-2555-2000 ต่อ 3254,3255