1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เคร ..

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องจำลองโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G จำนวน 1 เครื่อง
25 พฤษภาคม 3109

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องจำลองโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G  จำนวน 1 เครื่อง