1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ข ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง และขนาด 48,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
01 เมษายน 3107

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องขนาด 48,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง และขนาด 48,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง