1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Preprocessing Serve ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Preprocessing Server จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิถุนายน 3108

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ Preprocessing Server จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง