1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องก ..

ประกาศผู้ชนะการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) จำนวน 1,500 License
14 พฤศจิกายน 3108

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของประกาศผู้ชนะการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) จำนวน 1,500 License