1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)สำนักหอสมุดกลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ..

สำนักหอสมุดกลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธันวาคม 3104

สำนักหอสมุดกลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง