1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง จ้างออกแบบรายการ จ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการมาตรฐานยานยนต์อัจฉริยะและพัฒนานวัตกรรม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
02 กุมภาพันธ์ 3110

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง จ้างออกแบบรายการ จ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการมาตรฐานยานยนต์อัจฉริยะและพัฒนานวัตกรรม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป