1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดเครื่องวัดทด ..

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดเครื่องวัดทดสอบค่าการยอมทางไฟฟ้าและค่าความสูญเสียไดอิเล็กตริก จำนวน 1 ชุด
08 กรกฎาคม 3108

ติดต่อสอบถามได้ที่

งานพัสดุ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
โทร 02-555-2909