1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง TOR รายการชุดคอมพิวเตอร์จำนวน 30 ชุด

ประกาศร่าง TOR รายการชุดคอมพิวเตอร์จำนวน 30 ชุด
15 พฤษภาคม 3105

ประกาศร่าง TOR รายการชุดคอมพิวเตอร์จำนวน 30 ชุด