1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศจัดซื้อการจัดระบบสร้างชิ้นงานโลหะแบบสามมิต ..

ประกาศจัดซื้อการจัดระบบสร้างชิ้นงานโลหะแบบสามมิติ จำนวน 1 ระบบ
20 กันยายน 3107

ติดต่อสอบถามได้ที่ 


งานพัสดุ TGGS 

โทร 2909