1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป ..

ประกาศ ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Education 4.0 จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
09 ตุลาคม 3104

สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 02-555-2000 ต่อ 3254, 3255 ในวันและเวลาราชการ