1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาดู ..

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน จำนวน 1 งาน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
13 กรกฎาคม 3109

ขอประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน จำนวน 1 งาน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)


งานพัสดุ 
บัณฑิตวิทยาลัยฯสิรินธร ไทย-เยอรมัน
โทร. 2909