1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด มหาวิท ..

ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66)
05 สิงหาคม 3108

ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66)