1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะสำนักหอสมุดกลา ประกาศราคากลางหนังสือ ..

ประกาศผู้ชนะสำนักหอสมุดกลา ประกาศราคากลางหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 31 รายการ วงเงิน 164,907.00 บาท
24 เมษายน 3105

ประกาศผู้ชนะสำนักหอสมุดกลา ประกาศราคากลางหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 31 รายการ วงเงิน 164,907.00 บาท