1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง TOR เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า จำนว ..

ประกาศร่าง TOR เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
04 พฤศจิกายน 3107

ประกาศร่าง TOR เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง