1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 ..

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
22 สิงหาคม 3103

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการสอบราคา ได้ที่กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ชั้น 1
กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.
หรือโทรสอบถาม 0-2555-2000 ต่อ 1416, 02-555-2098