1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลิฟท์โดยสาร ขน ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรจุ 1,000 กิโลกรัม จำนวน 4 ชุด
05 มกราคม 3107

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรจุ 1,000 กิโลกรัม จำนวน 4 ชุด