1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน ..

ประกาศราคากลาง หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 68 รายการ
03 ธันวาคม 3104

ประกาศราคากลาง หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 68 รายการ