1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกวดราคากลาง รายการเครื่องวัดอัตราการซึมผ่านก๊ ..

ประกวดราคากลาง รายการเครื่องวัดอัตราการซึมผ่านก๊าซบนแผ่นฟิล์ม จำนวน 1 ชุด
01 สิงหาคม 3104

ติดต่อสอบถาม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ งานพัสดุ

โทร. 0 2555 2000 ต่อ 4221 - 4223