1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้หลังคาสูง จำนวน 1 คัน

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้หลังคาสูง จำนวน 1 คัน
06 มกราคม 3103

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ งานพัสดุ กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารบริหาร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี หรือ โทร.0-3721-7333