1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาส ..

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(อาคาร52) และอาคารปฏิบัติการและประลองรวม(อาคาร44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
23 สิงหาคม 3105

ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทร 0 2555 2000 ต่อ 3255, 3254

โทรสาร 0 2585 7360