1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่แผน (ระบบปรับอากาศภายในอาคารพร้อมติ ..

ประกาศเผยแพร่แผน (ระบบปรับอากาศภายในอาคารพร้อมติดตั้ง และงานระบบไฟฟ้า ชั้น 8-9 จำนวน 1 ระบบ)
19 มกราคม 3110

สำนักหอสมุดกลาง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ ระบบปรับอากาศภายในอาคารพร้อมติดตั้ง และงานระบบไฟฟ้า ชั้น 8-9 จำนวน 1 ระบบ


งานพัสดุสำนักหอสมุดกลาง
โทร 0-2555-2104