1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมทั ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมทักษะด้าน RaspberryPi,OPenCV,Machine Learning และกิจกรรมอบรมทักษะด้าน NVIDIA Jeton Nano Machine Learing,Al จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กรกฎาคม 3107

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมทักษะด้าน RaspberryPi,OPenCV,Machine Learning และกิจกรรมอบรมทักษะด้าน  NVIDIA Jeton Nano Machine Learing,Al จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงติดต่อสอบถามได้ที่พัสดุสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ โทร.0-2555-2000 ต่อ 3254-3255