1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายสติกเกอร์ 192.60

25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายสติกเกอร์ 192.60
23 พฤศจิกายน 3104

25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายสติกเกอร์ 192.60