1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหม ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาทำความสะอาด และจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) จำนวน 1 งาน
29 มิถุนายน 3109

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เบอร์โทร 038-627-000 ต่อ 5304