1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง รายการชุดมัลติมีเดียสำหรับห้องเรี ..

ประกาศราคากลาง รายการชุดมัลติมีเดียสำหรับห้องเรียน จำนวน 1 ชุด
21 พฤศจิกายน 3104

ติดต่องานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โทร 02-555-2000 ต่อ4223