1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์รายการ เครื่องทด ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบการหมุนแบบไจโรสโคป จำนวน 1 เครื่อง
22 เมษายน 3110

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์รายการ เครื่องทดสอบการหมุนแบบไจโรสโคป จำนวน 1 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พัสดุสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ โทร.0-2555-2000 ต่อ 3254,3255