1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง โครงการค่าเขียนแบบ โครงการปรับปรุ ..

ประกาศราคากลาง โครงการค่าเขียนแบบ โครงการปรับปรุง สานักหอสมุดกลาง ชั้น 7 พื้นที่ ทั้งหมด 650 ตรม.
08 กุมภาพันธ์ 3104

ประกาศราคากลาง โครงการค่าเขียนแบบ โครงการปรับปรุง สานักหอสมุดกลาง ชั้น 7 พื้นที่ ทั้งหมด 650 ตรม.

ติดต่อรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักหอสมุดกลาง โทร.02-555-2000 ต่อ 2104