1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ จอภาพแ ..

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ จอภาพแบบปฏิสัมพันธ์ขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง
15 สิงหาคม 3105

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ จอภาพแบบปฏิสัมพันธ์ขนาดใหญ่ จำนวน   3 เครื่อง