1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางการต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft ..

ประกาศราคากลางการต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Campus License จำนวน 1 ชุด
08 กุมภาพันธ์ 3108

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศราคากลางการต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Campus License จำนวน 1 ชุด