1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)เรื่อง จ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง ..

เรื่อง จ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
22 มกราคม 3104

ผู้สนใจติอต่อขอรับเอกสารจ้างออกแบบ ได้ที่กองงานพัสดุ

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518
ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ระหว่างวันที่ 22 - 29 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 555 2000 ต่อ 1114