1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 12,973,440.00 บาท (สิบสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
31 พฤษภาคม 3107

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 12,973,440.00 บาท (สิบสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)