1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)เรื่อง การจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารก ..

เรื่อง การจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
19 ตุลาคม 3103

พิชามญชุ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(กองงานพัสดุ ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์)
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800
(Tel. 0-2555-2000 ต่อ 1197)