1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเเผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ Smal ..

ประกาศเเผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ Small-size Por Pressure Transducer (เครื่องตรวจวัดเเรงดันน้ำในช่อองว่างของดิน) จำนวน 18 ชุด
08 สิงหาคม 3108

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 

หรือโทร 02 555 2615