1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)สำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกว ..

สำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาเขตระยองและวิทยาเขตปราจีนบุรี ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มีนาคม 3105

สำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาเขตระยองและวิทยาเขตปราจีนบุรี ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสิรินธร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)