1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 59 รายการ

ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 59 รายการ
06 ธันวาคม 3104

ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 59 รายการ