1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ราคากลางและ TOR

ราคากลางและ TOR
13 กันยายน 3103

ตารางแสดงการบันทึกรายละเอียดประกาศร่างTOR

รายการ เหมาดูแลรักษาความปลอดภัย

รายการข้อมูล

คำอธิบาย

1. ชื่อหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

2. ชื่อเรื่องร่าง TOR

รายการ เหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

3. วงเงินงบประมาณ (บาท)

422,800.00 บาท

4. ราคากลาง (บาท)

422,800.00 บาท

5. ราคาสูงสุดที่พึงรับได้ (บาท)

422,800.00 บาท

6. วันที่ประกาศ

13 กันยายน 2560

7. จำนวนวันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์

3 วัน

8. อีเมล์แอดเดรส

Dolticha.d@op.kmutnb.ac.th

9. ที่อยู่ของเจ้าของโครงการ

19 หมู่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย

10.จังหวัด

ระยอง

11. ผู้ทำการบันทึก

นางสาวดลทิชา เดชาปัญญาสถิต ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

12. เอกสารแนบ

เอกสารแนบ TOR และร่างเอกสารประกวดราคา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี