1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการชุดเครื่องส่งผ ..

ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการชุดเครื่องส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามแนวขวาง (Gigahertz Transverse Electro Magnetic) จำนวน 1 ชุด
09 ตุลาคม 3109

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  รายการชุดเครื่องส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามแนวขวาง (Gigahertz Transverse Electro Magnetic) 

จำนวน 1 ชุด 


งานพัสดุ 
บัณฑิตวิทยาลัยฯสิรินธร ไทย - เยอรมัน
โทร. 2909