1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศ มจพ.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงการจราจร ..

ประกาศ มจพ.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงการจราจรและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
02 มิถุนายน 2558

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่

กองงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี  ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2558  ในวันและเวลาราชการ
หรือโทรสอบถาม. 0-2555-2000 ต่อ 1197
รายละเอียดตามไฟล์แนบ.