1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด อาคารคณะวิทยาศาส ..

จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) จำนวน 1 งาน
10 กรกฎาคม 3109

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง

หมายเลขโทรศัพท์  0 3862 7000 ต่อ 5419 5420 5421