1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง TOR ชุดวัดสัญญาณทางไฟฟ้าความถี่สูง จำ ..

ประกาศร่าง TOR ชุดวัดสัญญาณทางไฟฟ้าความถี่สูง จำนวน 1 ชุด
27 มิถุนายน 3109

ประกาศร่าง TOR ชุดวัดสัญญาณทางไฟฟ้าความถี่สูง จำนวน 1 ชุด