1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ร่าง TOR ครุภัณฑ์เครื่องประมวลผลเพื่อสนับสนุนการ ..

ร่าง TOR ครุภัณฑ์เครื่องประมวลผลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัลออนไลน์ จำนวน 3 เครื่อง
17 ตุลาคม 3108

ร่าง TOR ครุภัณฑ์เครื่องประมวลผลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัลออนไลน์ จำนวน 3 เครื่อง

ติดต่อสอบถาม งานพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 6802