1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อตัวอักษรอา ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อตัวอักษรอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ๕๒ และอาคารปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ๔๔ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กรกฎาคม 3109

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือโทร 0-2555-2000 ต่อ 3254, 3255