1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รายการเครื่องขัดแก้วด้วยใบข ..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รายการเครื่องขัดแก้วด้วยใบขัดแบบเพชรระบบโต๊ะจานหมุนขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง
01 พฤศจิกายน 3108

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รายการเครื่องขัดแก้วด้วยใบขัดแบบเพชรระบบโต๊ะจานหมุนขนาดใหญ่ 

จำนวน 1 เครื่อง 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 6802