1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดเครื่องส่ง ..

ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดเครื่องส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามแนวขวาง จำนวน 1ชุด
08 พฤษภาคม 3110

ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  รายการ ชุดเครื่องส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามแนวขวาง จำนวน 1ชุด 


งานพัสดุ 
บัณฑิตวิทยาลัยฯสิรินธร ไทย - เยอรมัน 
โทร. 2909