1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภั ..

ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์รายการ เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน(Differential Scanning Calorimeter) จำนวน 1 ชุด
12 มีนาคม 2558

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาฯ ได้ที่ 
งานพัสดุ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 20 มีนาคม 2558

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2555-2000 ต่อ 4221
ในวันและเวลาราชการ