1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)สำนักหอสมุดกลาง ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา ..

สำนักหอสมุดกลาง ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน
18 กรกฎาคม 3104

สำนักหอสมุดกลาง ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน