1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ ชุดออกแบบระบบค ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ ชุดออกแบบระบบควบคุมเวลาจริงขั้นสูงสำหรับโครงข่ายไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
26 มกราคม 3110


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ ชุดออกแบบระบบควบคุมเวลาจริงขั้นสูงสำหรับโครงข่ายไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด