1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)(สำนักหอสมุดกลาง) ราคากลางและTOR ค่าบริการบอกรับ ..

(สำนักหอสมุดกลาง) ราคากลางและTOR ค่าบริการบอกรับฐานข้อมูล Scopus จำนวน 1 ฐาน
13 มิถุนายน 3108

(สำนักหอสมุดกลาง) ราคากลางและTOR ค่าบริการบอกรับฐานข้อมูล Scopus จำนวน 1 ฐาน