1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหม ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)
26 กรกฎาคม 3109

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)